I-Press DM-PRODUCTION

I-Press DM-PRODUCTION

PRIVACY POLICY

i-press hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. I-press houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet– en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tezij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door i-press verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het sturen van informatie of aanbiedingen via e-mail, direct mail, telefoon of andere media.

 

Grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens :

 • De overeengekomen opdracht ( Verwerkersovereenkomst)
 • Uw toestemming

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan i-press de volgende persoonsgegevens van uw vragen :

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsadres;
 • BTW-nummer;
 • Telefoonnummer (Zakelijk);
 • E-mailadres (Zakelijk);
 • Geslacht;
 • IBAN;
 • KvK-nummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door i-press opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode  :

 • Gedurende de looptijd van de verwerkersovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Waar noodzakelijk worden verwerkersovereenkomsten met onze opdrachtgevers gesloten.

 

BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met i-press

 

UW RECHTEN

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen, of uw akkoord voor gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Ook mag u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eerder genoemde contactinformatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

 

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. We zullen de wijzigingen op onze website publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.