I-Press DM-PRODUCTION

I-Press DM-PRODUCTION

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. I-press: I-press DM-Production B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Meerdwarsweg 5, 7815XX te Emmen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 04085279.
2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie I-press een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: I-press en de Opdrachtgever gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan I-press zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot de vervaardiging en levering van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden.
5. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door I-press te vervaardigen en te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, uiteenlopend drukwerk begrepen kan zijn.
6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van I-press en iedere Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door I-press worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels een door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van I-press. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Iedere offerte van I-press is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van I-press kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door I-press worden herroepen.
2. Aan een offerte van I-press die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van I-press die gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht I-press niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van I-press, op de daartoe door I-press aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij I-press anders aangeeft.
5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).
2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, eindigt de duurovereenkomst door verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd van rechtswege. Partijen kunnen in dat geval te allen tijde overeenkomen om de duurovereenkomst, al dan niet onder gewijzigde condities, uitdrukkelijk te verlengen.
3. Een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.
4. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is I-press gerechtigd vergoeding te vorderen van winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de vergoeding waarop I-press aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van I-press, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door I-press voorgeschreven wijze, aan I-press verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Opdrachtgever I-press steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever is bovendien gehouden I-press zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
2. Eventueel door de Opdrachtgever aan te leveren materiaal dat door I-press wordt bewerkt of verwerkt, dient tijdig en deugdelijk te worden aangeleverd conform de bij I-press op te vragen instructies.
3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een kopie van aan I-press te verstrekken kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opnamen, informatiedragers en dergelijke. De Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze door I-press worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In een voorkomend geval dient de Opdrachtgever tegen vergoeding van de materiaalkosten een nieuw exemplaar aan I-press te verstrekken.
4. Naast het benodigde materiaal zal de Opdrachtgever een voor de desbetreffende bewerking of verwerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet en dergelijke aanleveren conform de bij I-press op te vragen instructies. De bevestiging van ontvangst van vorenbedoelde door I-press, houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
5. I-press is niet verplicht eventueel van de Opdrachtgever ontvangen materialen voorafgaande aan de bewerking of verwerking op de geschiktheid hiervoor te onderzoeken. De Opdrachtgever dient I-press te informeren over bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bewerking of verwerking van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen.
6. I-press is gerechtigd over eventuele resten, zoals snijafval, ontstaan in verband met de verwerking of bewerking van door de Opdrachtgever aangeleverde materialen, te beschikken als ware deze resten zijn eigendom. De Opdrachtgever is evenwel gehouden om op verzoek van I-press ongebruikte materialen en/of de bedoelde resten bij I-press af te (doen) halen.

ARTIKEL 6. | DERDEN

1. I-press is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie I-press de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan I-press, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
3. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door I-press bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. I-press gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

1. De eventuele uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe I-press zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan I-press toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 11, worden de verplichtingen van I-press opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan I-press toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van I-press niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever I-press Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en I-press na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Indien I-press voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. levering afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is I-press gerechtigd de uitvoering c.q. levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
4. Verzuim van I-press als gevolg van een aan I-press toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door I-press is vermeld, zijn alle door I-press vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Indien Partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, de prijs een geschatte prijs betreft dan wel de prijs conform het bepaalde in de volgende leden van dit artikel kan worden gewijzigd, wordt de Overeenkomst respectievelijk de wijziging uitgevoerd tegen de daarvoor in de grafische branche als redelijk aan te merken tarieven.
3. Op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proeven worden naast de overeengekomen prijs aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Door I-press vermelde prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die I-press bekend waren op het moment dat I-press de prijzen aan de Opdrachtgever heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke I-press redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop I-press redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals van inkoopprijzen, lonen en verzendkosten, is I-press gerechtigd de prijs te verhogen.
5. Het bepaalde in lid 4 voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
6. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste, extra bewerkelijke of onduidelijke gegevens of materialen, dan wel een andere aan hem toerekenbare omstandigheid, toegerekend kunnen worden aan de Opdrachtgever, is I-press gerechtigd de prijs te verhogen. Voorts is I-press gerechtigd de prijs te verhogen op grond van buitengewone of redelijkerwijs onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden in verband met de aard van de te verwerken materialen of te vervaardigen Producten.
7. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, is I-press gerechtigd de prijs te verhogen.
8. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en levering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is I-press gerechtigd, doch niet gehouden, om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan I-press een verzoek van de Opdrachtgever tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Het transport van de Producten geschiedt te allen tijde voor risico van de Opdrachtgever.
2. Het is I-press toegestaan in gedeelten te leveren.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de Producten door of namens de Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van I-press in artikel 7.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te (doen) nemen en/of de overeengekomen koopprijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Opdrachtgever is toe te rekenen, is I-press, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
6. Indien I-press bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Opdrachtgever zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Opdrachtgever. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Opdrachtgever indien opslag op locatie van I-press geschiedt. In dat geval worden de opslagkosten naar redelijkheid door I-press vastgesteld.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN TOLERANTIES

1. De Opdrachtgever dient de van I-press ontvangen zet-, druk- of andere proeven nauwkeurig op fouten en gebreken te onderzoeken en binnen bekwame tijd mededeling aan I-press te doen van zijn goedkeuring dan wel van eventuele correcties. I-press is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die de Opdrachtgever niet heeft opgemerkt.
2. De Opdrachtgever dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Opdrachtgever niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Opdrachtgever daarvan onverwijld Schriftelijk mededeling te doen aan I-press. Indien de Producten door of namens de Opdrachtgever worden afgehaald, wordt geacht dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten door of namens de Opdrachtgever zijn meegenomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
3. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken van de Producten, dient de Opdrachtgever daarvan binnen 14 dagen na de levering Schriftelijk mededeling te doen aan I-press.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt dan wel het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen of doen nemen of heeft bewerkt of verwerkt dan wel heeft doen bewerken of doen verwerken of aan derden heeft doorgeleverd of doen doorleveren, vloeit er voor I-press uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Voor schade, van welke aard dan ook, door of na een vorenbedoelde omstandigheid ontstaan, is I-press nimmer aansprakelijk.
5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig en overeenkomstig de vorige leden klaagt, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot tijdige betaling bestaan.
6. Geen grond voor klachten zijn gebreken van een Product als gevolg van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan I-press toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele aanwijzingen van I-press en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde.
7. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde Producten en anderzijds initiële ontwerpen, tekeningen, kopij, modellen en proeven, zijn geen grond voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst, schadevergoeding of andere compensatie, indien zij van geringe betekenis zijn. Of al dan niet sprake is van geringe afwijkingen wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
8. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
9. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10% bij een oplage tot 20.000 eenheden en 5% bij een oplage van 20.000 of meer. Ten aanzien van aantallen verpakkings-, drukwerk, etiketten en kettingformulieren is in afwijking van vorenstaande steeds een afwijking van 10% toegestaan. De werkelijk geleverde aantallen worden in rekening gebracht, al dan niet middels verrekening.
10. Ten aanzien van de kwaliteit en het gewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan in het kader van de tolerantienormen als opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. Deze leveringsvoorwaarden zullen op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos door I-press worden verstrekt.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. I-press is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop I-press geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken.
2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien I-press bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is I-press gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. I-press is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst I-press ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door I-press in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is I-press gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door I-press op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die I-press ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien I-press de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | BETALINGSVOORWAARDEN

1. Ongeacht de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen betalingscondities, is I-press gerechtigd te vorderen dat de door de Opdrachtgever aan I-press verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, dan wel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever worden gesteld. In die gevallen is I-press niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Opdrachtgever de betreffende betaling heeft voldaan c.q. de bedoelde zekerheid heeft gesteld.
2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de door I-press op de betreffende factuur vermelde of termijn. I-press hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in het kader van een aanbetaling.
3. Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting.
4. I-press is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. Uitsluitend op voorafgaand uitdrukkelijk en Schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zullen facturen per post worden verzonden.
5. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom vermeerderd met de eventueel opengevallen rente, met een minimum van € 100,-.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van I-press, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10, is I-press na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
2. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan I-press kan worden toegerekend.
3. I-press is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van buitengewone of in redelijkheid voor I-press onvoorzienbare bewerkings- of verwerkingsmoeilijkheden in verband met de aard van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen dan wel als gevolg van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan I-press getoonde monster en de later door de Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen.
4. I-press kan eigenschappen zoals houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid niet garanderen indien de Opdrachtgever niet uiterlijk bij totstandkoming van de Overeenkomst mededeling heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen dan wel geen juiste en volledige informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en oppervlaktebewerkingen.
5. I-press is niet aansprakelijk voor het loslaten, smetten, kleven, veranderen van glans of kleur of het beschadigen van door de Opdrachtgever aangeleverde en door I-press te bewerken of te verwerken materialen indien deze materialen een aan een voorbewerking onderhevig zijn geweest, zoals door het aanbrengen van vernis, lak of anti-smetpoeder.
6. I-press is nimmer aansprakelijk voor schade aan door de Opdrachtgever verstrekte en door I-press te bewerken of te verwerken materialen indien de Opdrachtgever I-press niet uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst mededeling heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de betreffende materialen en volledige en juiste informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en oppervlaktebewerkingen.
7. I-press is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in de transmissie van data, ongeacht de wijze van transmissie.
8. I-press is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, verminderde goodwill, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. I-press is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 10, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van I-press in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van I-press aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan I-press toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
9. Mocht I-press ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft I-press te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient I-press hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van I-press ter zake vervalt.
10. De aansprakelijkheid van I-press is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van I-press betrekking heeft.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens I-press één jaar.
12. De Opdrachtgever vrijwaart I-press van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan I-press toerekenbaar is. Indien I-press uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden I-press zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is I-press, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van I-press en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | EIGENDOM(SVOORBEHOUD), PAND- EN RETENTIERECHT

1. Alle door I-press geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht I-press hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan I-press of de door I-press aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. I-press is bij verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Indien I-press geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Opdrachtgever gehouden de nieuwgevormde zaken aan I-press te verpanden.
6. Als de Opdrachtgever, nadat de Producten door I-press aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
7. I-press zal zaken van de Opdrachtgever die I-press in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, als een zorgvuldig bewaarder, doch voor risico van de Opdrachtgever bewaren. Desgewenst dient de Opdrachtgever daartoe zelf een verzekering af te sluiten.
8. I-press heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken van de Opdrachtgever die hij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
9. Tegenover de Opdrachtgever kan I-press het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
10. Alle zaken van de Opdrachtgever die I-press in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Opdrachtgever heeft.
11. Met uitzondering van de Producten, blijven alle door I-press vervaardigde zaken, zoals halffabricaten, hulpmiddelen, zetsels, tekeningen, modellen, informatiedragers, e.d. eigendom van I-press, ook als deze als aparte post op de offerte of de factuur zijn vermeld. I-press is niet gehouden deze zaken aan de Opdrachtgever af te geven of voor de Opdrachtgever te bewaren. Indien Partijen overeenkomen dat deze zaken door I-press zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat I-press de geschiktheid voor herhaald gebruik kan garanderen.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan I-press goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij I-press in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
2. I-press dan wel een derde die geldt als maker van een werk, zoals een kopij, tekening, model, informatiedrager en dergelijke, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van vorenbedoelde werken blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van I-press of de derde-rechthebbende. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een geleverd werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverd werk aan te passen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van I-press of de derde-rechthebbende.
3. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van de Producten voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de Producten waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan I-press bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan de Producten, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
4. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op een door of namens I-press vervaardigd werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
5. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft I-press c.q. de derde-rechthebbende het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
6. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van I-press wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.